Sunday, January 6, 2013

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต เทคโน มัธยมศึกษา

วันก่อน มีโอกาสได้รับเชิญให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์นักเรียน-ผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Education Program:GP) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และได้ฟังการบรรยายพิเศษให้กับผู้ปกครองเรื่องจิตวิทยาเด็กกับการศึกษา โดย นพ. สุริยเดว ทรีปาดี ทำให้ได้แนวคิดว่าการจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนรับรู้และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงกับบทความหนึ่งที่เคยอ่านเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของอเมริกาที่บอกว่า it takes a whole village to accomplish this..... หรือพูดง่ายๆ ก็คือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่เพียงครูและนักเรียนที่ต้องคอยแบกรับความคาดหวังจากสังคม แต่ยังรวมถึงผู้ปกครอง ผู้บริหาร ภาครัฐ เอกชนต่างๆ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนด้วย